„Opracowanie nowego wyrobu – biologicznej komory hodowlano – przepływowej dla systemu korelacyjnej obserwacji preparatów biologicznych w mikro- i nanoskali”
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty wnioskodawcy nowego produktu, który swoimi właściwościami i funkcjami będzie wyróżniać się od produktów do tej pory oferowanych na polskim rynku oraz na rynku światowym.
Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 492 000.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 400 000.00 PLN
Dofinansowanie: 340 000.00PLN
Termin realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 11.12.2020 r.
www.mapadotacji.gov.pl