„Opracowanie nowego wyrobu – nanokalibracyjnej płytki wzorcowej dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali”

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty wnioskodawcy nowego produktu, który swoimi właściwościami i wskazaniami będzie wyróżniać się od produktów tej pory oferowany na polskim rynku oraz na rynku światowym. Projekt wychodzi naprzeciw wymaganiom nowoczesnego obrazowania mikroskopowego i przedstawia rozwiązania, które umożliwiać będą kalibracje wielu urządzeń mikroskopowych używając do tego jednego wzorca (płytki wzorcowej). Wynikiem projektu będzie wdrożenie na rynek nowego wyrobu, którego uniwersalne rozwiązanie technologiczne powodować będzie zastosowanie go w różnych dziedzinach nauki. Realizacja projektu wpłynie na rozszerzenie oferty marketingowej wnioskodawcy, rozwinięcie jego działalności na rynku krajowym, rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz systematyczny wzrost przychodów. Projekt będzie miał również wpływ na zwiększenie sprzedaży obecnie oferowanych usług.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 368 987,70 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 299 990,00 PLN
Dofinansowanie: 254 991,50 PLN

Termin realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 30.04.2019 r.

www.mapadotacji.gov.pl