PROJEKTY W REALIZACJI

“Wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu – nanokalibracyjnej płytki wzorcowej dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali”

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny

Konkurs ogólny

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie rezultatów usługi badawczo-rozwojowej, rozwój oferty sprzedażowej Firmy oraz

wprowadzenie do niej nowego produktu, który będzie produktem znacznie ulepszonym w stosunku do produktów

konkurencji. Rezultat projekt wychodzi naprzeciw wymaganiom  nowoczesnego obrazowania mikroskopowego i

przedstawia rozwiązania, które umożliwiać będą kalibracje wielu urządzeń mikroskopowych używając do tego jednego

wzorca (płytki wzorcowej). Wynikiem projektu będzie wdrożenie na rynek nowego wyrobu, którego uniwersalne

rozwiązanie technologiczne powodować będzie zastosowanie go w różnych dziedzinach nauki oraz badan

przemysłowych.

 

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 1 273 870.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 800 000.00 PLN

Dofinansowanie: 560 000.00 PLN

 

Termin realizacji projektu: 01/09/2020 r. – 30/06/2021

www.mapadotacji.gov.pl

„Opracowanie nowego wyrobu – biologicznej komory hodowlano – przepływowej dla systemu korelacyjnej obserwacji preparatów biologicznych w mikro- i nanoskali”

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty wnioskodawcy nowego produktu, który swoimi właściwościami i funkcjami

będzie wyróżniać się od produktów do tej pory oferowanych na polskim rynku oraz na rynku światowym. Projekt wychodzi

naprzeciw wymaganiom nowoczesnego obrazowania mikroskopowego w naukach biologicznych i przedstawia rozwiązania,

które umożliwiać będą przyżyciowe skorelowane eksperymenty na tkankach, komórkach i mikroorganizmach w hodowlach

in vitro, na wielu urządzeniach mikroskopowych. Wynikiem projektu będzie wdrożenie na rynek nowego wyrobu, którego

uniwersalne rozwiązanie technologiczne powodować będzie zastosowanie go także w innych dziedzinach nauk o życiu,

również na styku z naukami materiałowymi. Realizacja projektu wpłynie na rozszerzenie oferty marketingowej

wnioskodawcy, rozwinięcie jego działalności na rynku krajowym, rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz

systematyczny wzrost przychodów (także ze sprzedaży obecnie oferowanych produktów)

 

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 492 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 400 000,00 PLN

Dofinansowanie: 340 000,00 PLN

 

Termin realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 11.12.2020 r.

www.mapadotacji.gov.pl

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 

“Opracowanie nowego wyrobu – nanokalibracyjnej płytki wzorcowej dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali”

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty wnioskodawcy nowego produktu, który swoimi właściwościami i wskazaniami będzie wyróżniać się od produktów tej pory oferowany na polskim rynku oraz na rynku światowym. Projekt wychodzi naprzeciw wymaganiom nowoczesnego obrazowania mikroskopowego i przedstawia rozwiązania, które umożliwiać będą kalibracje wielu urządzeń mikroskopowych używając do tego jednego wzorca (płytki wzorcowej). Wynikiem projektu będzie wdrożenie na rynek nowego wyrobu, którego uniwersalne rozwiązanie technologiczne powodować będzie zastosowanie go w różnych dziedzinach nauki. Realizacja projektu wpłynie na rozszerzenie oferty marketingowej wnioskodawcy, rozwinięcie jego działalności na rynku krajowym, rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz systematyczny wzrost przychodów. Projekt będzie miał również wpływ na zwiększenie sprzedaży obecnie oferowanych usług.

 

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 368 987,70 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 299 990,00 PLN

Dofinansowanie: 254 991,50 PLN

 

Termin realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 30.04.2019 r.

www.mapadotacji.gov.pl